SD Västerbotten | Sida 3

SD Västerbotten

 

Välkommen till SD Västerbotten!

Petter Nilsson
Ordförande

 • Sorsele borde ha lyssnat på folket

  Av Madison den 13 april, 2016
  0

  pinwheel-1056108_1920

  Den 20 mars hölls folkomröstning i Sorsele angående utbyggnad av vindkraft i kommunen. Utslaget i folkomröstningen, i vilken valdeltagandet var 62,5 procent, visade att kommunens befolkning sade nej till fler vindkraftparker.

  Syftet med folkomröstningen var att befolkningen inte hade förtroende för politikerna, men trots detta väljer nu kommunstyrelsen att frångå resultatet i folkomröstningen och godkänna en ny vindkraftpark.

  Det är ett demokratiskt haveri att fem kommunstyrelseledamöter anser sig så pass mycket bättre vetande kring vilka beslut som är bra för kommuninvånarna att man väljer att frångå resultatet av att 1254 personer gått till valurnorna.

  SD Västerbotten anser kommunstyrelsens beslut förkastligt. Ett resultat i en folkomröstning ska följas. De demokratiska principerna är heliga. Kommunstyrelsen borde skämmas och be sina medborgare om ursäkt.

  Vi ser positiv på mer direktdemokrati. Företrädare runt länet driver aktivt för mer folkomröstningar i lämpliga frågor.

  Läs mer om nyheten här!

 • Umeås kommunpolitiska program 2014

  Av mauritzjohansson den 13 augusti, 2014
  0

  Detta vill Sverigedemokraterna genomföra i Umeå.
  Stadsplanering

  ● Bevara fria ytor vid älven och Nydalasjön. Vid en eventuell framtida exploatering av mer av området kring Nydalasjön ser Sverigedemokraterna helst att man lämnar en skogsremsa motsvarande den som idag finns mellan sjön och Tomtebo. Då kan människor bo sjönära utan att man inkräktar för mycket på naturupplevelsen. Samma typ av försiktighet bör iakttas vid en eventuell framtida exploatering uppströms älven från cykelbron räknat. Människor bör kunna bo älvnära utan att man förstör den fina miljön kring älven.

  ● Värna centrumhandeln. En levande centrumhandel förutsätter att det är lätt att ta sig in i centrum och parkera även med bil. Försvårar man för bilburna kommer centrum på sikt att utarmas till förmån för externa handelsområden. I takt med exploateringsgraden i centrum ökar måste vi utöka antalet parkeringsplatser genom parkeringshus. En prioritering av parkeringshus kan även ge utrymme för ett grönare och mer gemytligt centrumområde.

  ● Omförhandla avtal med Migrationsverket. Genom att verka för att minska och på sikt helt avveckla de mottagningsavtal som Umeå och Umeåregionen har med Migrationsverket hoppas vi kunna förbättra situationen på bostadsmarknaden. Idag gör invandring att efterfrågan på lägenheter stiger och skapar en bristsituation. Detta leder till onödigt dyra bostäder. Invånarna får det sämre på grund av avtalen.

  ● Rädda gröna ytor. Sverigedemokraterna ser positivt på en förtätning genom att man generellt tillåter högre byggnader samtidigt som man bibehåller stadens gröna lungor i form av oexploaterade områden.

  ● Likabehandla fastighetsägare. Sverigedemokraterna anser att en viss förtätning genom att man tillåter högre byggnader kan vara positiv även i centrum. Dock bör samma regler gälla alla fastighetsägare i ett visst område, t.ex att man får bygga fem eller sex våningar där man idag får bygga fyra givet vissa villkor som att man inte skuggar omgivande områden alltför mycket.

  ● Ploga strandpromenaden. Vi vill se att strandpromenaden är plogad under vintern, då sträckan ICA Maxi-Villanäs.

  ● Utveckla trähusbyggandet. Umeå bör ligga i framkanten och verka för ett ökat byggande av trähus. Det kommer stärka regionala verksamheter med specialistkunskap och bidra till en stärkt träindustri.

  ● Verka för fler lågprisbostäder. Vi har sett en kontinuerlig ökning av bostadsprisindex i kommunen. Det finns få lägenheter att hyra och de som finns är dyra. Vi Sverigedemokrater vill se att alla ska kunna bo i Umeå under rimliga förhållanden. Genom att erbjuda fler lågprisboenden kommer kommunen över tid kunna matta ut den bostadsbrist som finns idag – och bostäderna kommer därutöver innebära ett alternativ för studenter och de som just flyttat ut.
  Kultur

  ● Värna kulturminnesmärkta byggnader.

  ● Utveckla föreningslivet. Målet är att detta på sikt kommer leda till en stadig grund för kulturlivet och en tryggare sammanhållning för eldsjälarna.

  Miljö

  ● Vid kommunens upphandling av mat skall lokalproducerad mat prioriteras i största möjliga mån. Det bör dessutom ges större hänsyn till kvalitet gentemot pris. Som en bieffekt stärks näringslivet i närområdet.

  ● Cykelväg mellan Umeå och Holmsund. Vi anser att man först bör titta på nyttjandegraden av den relativt nybyggda ”långdistanscykelvägen” mellan Umeå och Sävar. Visar det sig att många cyklar även relativt långa sträckor när de får tillgång till en cykelväg vill vi se en cykelväg även mellan Umeå och Holmsund.

  ● Prioritera och utveckla de parkområden vi har.

  ● Förbättra möjligheterna till kolonilottsodling.
  Skola och barnomsorg

  ● Utveckla ett system som siktar på att det på varje skola skall finnas tillgång till läxläsningshjälp efter skoltid. Detta kan till exempel ske genom frivilligorganisationer eller det klassmorfarsystem vi vill införa.

  ● Klassmorfarsystem. Många mår dåligt. Satsa på fler vuxna i skolan. Sverige har en åldrande befolkning. Många pensionärer är dock fortfarande pigga och vitala och har mycket kvar att ge. För att bekämpa psykisk ohälsa bland eleverna och bidra till ökad trivsel och lugn vill Sverigedemokraterna genomföra en satsning på fler vuxna i skolan i form av ett klassmorfarsystem. Med detta menas att pensionärer, mot gratis lunch och kanske andra förmåner, kan hjälpa elever i grundskolan. Sverigedemokraterna vill även verka för att skapa budgetutrymme för fler kuratorer och skolsköterskor.

  ● Den enskilda skolan skall anordna traditionella, kyrkliga skolavslutningar för de elever och föräldrar som så önskar.

  ● Sverigedemokraterna anser att bevarande av byskolor och stadsdelsskolor är mycket viktigt, inte minst för att kunna bevara en levande landsbygd samt att minska resandet.

   

  Äldreomsorg
  ● Hemtjänsttilldelning i form av tid. Sverigedemokraterna anser att hemtjänsttilldelning bör ske i form av tid istället för strikt efter uppgift. En pensionär som egentligen behöver få hjälp med städning men som vid något tillfälle hellre skulle vilja få gardiner uppsatta t.ex; skall kunna avstå städningen den gången och få hjälp med gardinerna istället.

  ● Utred om kommunen bör satsa på att erbjuda snöskottning till reducerad kostnad för pensionärer och handikappade.